Kiralama Sözleşmesi

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

A)    Taraflar:

İşbu Araç Kiralama Sözleşmesi bir taraftan Yenişehir Mah. Bakü Cad. Arma Residence A Blok No:6 KAT:1 D:53 Pendik / İSTANBUL adresinde mukim Turibo Turizm Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Pendik Vergi Dairesi: 7420309701 (bundan böyle Şirket olarak anılacaktır) ile diğer taraftan adresi araç teslim formunda yazılı bulunan gerçek veya tüzel kişi kiracı (bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda Araç Kiralama Sözleşmesi imzalanmıştır (teslim formu işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır).

B)    Sözleşmenin Konusu:

Şirket ve Müşteri, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan teslim formunda belirtilen plaka, marka-model aracın kiraya verilmesinde aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

C)    Müşterinin Uyması Gereken Temel Esaslar

1)       İşbu sözleşme gereği kiralanan aracı yalnız müşterinin kullanım hakkı bulunup, Müşteri dışında 3.(üçüncü) kişilerin aracı kullanması halinde araçta veya araçla sebep olunan tüm zararların bedellerinin Müşteri tarafından ödeneceğini ve Şirketin hiçbir bedel ödemeyeceğini, ayrıca Şirketin işbu sözleşmeyi tek taraflı fesih edebileceğini ve Şirkete 1 yıllık kira bedelini cezai şart olarak ödeyebileceğini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder.

2)       Ancak işbu sözleşmede aracı kullanacak ek şoför/şoförler belirtilmiş ise, ek şoför/şoförler için "C" bendinin 1. Fıkrası uygulanmayacaktır.

3)       Kiraya verilen araç ile birlikte araç içerisinde bulunan ruhsatı, trafik sigortası, yedek lastiği, OGS veya HGS cihazı, trafik seti, yangın söndürme cihazı ve anahtar Müşteriye teslim edilmiş olup, tamamı Müşterinin sorumluluğundadır.

4)       Müşteri, söz konusu aracı hem mekanik, hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder (Araç Teslim Formunda belirtilenler dışında). Müşteri, sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası nedeni ile ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile oluşan ve trafik sigortası kuralları kapsamında, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3. Kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. (Örneğin; hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile şanzıman dağılması, yağ ve hararet uyarı ışığı vb. yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi, dere vs. gibi derin sulardan geçişte oluşacak hasarlar, aracın altının vurulması suretiyle ortaya çıkan hasarlar, lastik ve jant gibi aksamlara zarar verilmesi, alkollü araç kullanma vb.)

5)       Müşteri, kilometre ile oranlı kiralama süresince aldığı tüm yakıt fişlerini ibraz etmek zorundadır. Aksi taktirde yakıttan kaynaklanan araçta oluşabilecek tüm mekanik arızalar ve bu arızaların giderildiği süreçte şirketin mahrum kaldığı kazanç kaybını, derhal, nakden defaten ödemeyi kabul, beyan taahhüt eder.

6)       Müşteri tarafından kullanılan ve yukarıda belirtilen araç, trafik sigortası şartları ile korunmuştur. Müşteri, kendisi, 3. Şahıslar ve kiralanan araç için hasar ve zarar muafiyeti sağlamak için, kira sözleşmesinin imza anında kendisine sunulan hırsızlık, hasar, ihtiyari mali mesuliyet ve ferdi kaza güvenceleri ile koruma sağlamak istediği takdirde, bunlara ait teminat prim bedellerini ayrıca ve ek olarak peşinen ödemek suretiyle istifade etmek hakkına haizdir. Aksi taktirde her türlü idari, cezai ve hukuki (tazminatlar, cezalar vs.) sorumluluk münhasıran Müşteri ye ait olacaktır. Ancak Müşteri, aracın ya da karoserinin üst kısımlarında olan darbeler sonucu (Köprü, balkon ya da bir nesne tarafından oluşan) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası ve hasar güvencesini kabul etmiş olsa dahi, ödemekle yükümlüdür.

7)       Müşteri her ne koşulla olursa olsun kasko ya da trafik sigortası tarafından karşılanmayan tüm hasarları, tazminatları, masrafları vs. Şirkete ödemekle yükümlüdür. Ayrıca, ölümlü, yaralanmalı ve benzeri kazalarda Müşteri hiçbir koşulla Şirketten her hangi bir tazminat, bedel talep edemez; 3. Kişide meydana gelen zararlarda ise kasko (Müşteri tarafından talep edilmesi ve bedeli ödenmesi halinde) veya trafik sigortası tarafından karşılanmayan tüm bedelleri, Müşteri ödemekle yükümlüdür.

8)       Müşteri aracı kullanmadığı her durumda kilitli tutmak, güvenli yerde muhafaza etmek, Müşteriye verilmiş veya araca monte edilmiş bir güvenlik cihazı mevcut ise onu kullanmakla yükümlüdür. Müşterinin aracı güvenli olarak muhafaza etmemesinden doğan tüm zararları, ayrıca işbu sözleşmede belirtilen aracın; otopark, vale ve benzeri sebeplerle 3. Kişilere teslim edilmesi halinde meydana gelebilecek tüm zararları (aracın çalınması halinde araç bedeli, hasar meydana gelmesi halinde hasar bedeli gibi) ödemeyi; kabul, beyan ve taahhüt eder.

9)        Müşteri aracı güvenle, yol koşullarına ve hız sınırlarına, tüm trafik kurallarına uyarak; hasara neden olabilecek durumlara karşı koruyarak aracı kullanmak zorundadır.

10)   Müşteri aracın yağ düzeylerini kontrol etmek, lastik havalarını olması gereken düzeyde tutmak, doğru ve uygun yakıt kullanmak ile yükümlüdür. Müşteri aracın fren, debriyaj, şanzıman yağlar' veya motor soğutucuları, sıvı düzeylerini tamamlayamaz, araçta herhangi bir uyarı ışığı yanması veya Müşteri tarafından bir aksaklığın tespit edilmesi halinde Müşteri durumu Şirkete derhal bildirmekle yükümlüdür. Müşteri aracın periyodik bakımının (teslim formunda Müşteriye belirtilmiştir) gelmesinden en az 750 kilometre önce, durumu Şirkete bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde bu sebepten oluşan tüm masrafları Müşteri ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

11)   İşbu araç kiralama sözleşmesi devam ettiği sürece aracın işleteni sıfatına haiz olan Müşteri, aracı Karayolları Trafik Kanununa, Trafik kurallarına ve diğer kurallara uyarak kullanmakla yükümlüdür. Kira süresinin dolmasından sonra veya kira süresi içerisinde araç Müşterinin uhdesinde olduğu döneme ilişkin kanunlar ile nitelendirilen bir suç, park cezası, trafik cezası, aracın çekici ile çekilmesinden doğan hasar, maddi zarar, OGS ve HGS den usulsüz geçilmesi vb. hukuka aykırı eylemlerden Müşteri ve Şirkete bildirmekle yükümlüdür. İşbu maddede belirtilen şartlara aykırı davranılması durumunda meydana gelecek tüm zararları Müşteri ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

12)   Müşterinin veya ilave şoförün yasalara aykırı eylem ve davranışlarından dolayı işbu sözleşme ile kiralanan aracın resmi makamlar tarafından alıkonulması, araca tedbir konulması, araca el konulması halinde Müşteri Şirketin tüm zararlarını ödemekle yükümlü olup, Şirketin mahrum kaldığı kazanç kaybı ve diğer zararlarını Şirketin talebi ile derhal, nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

13)   Aracın köprü ve çukurlar gibi yerlere vurması, arazide ve kumsal gibi uygunsuz yerlerde kullanılması sonucu oluşacak tüm zararlar; aracın bu yerlerde kullanılması nedeni ile aracın motor ve diğer bölümlerinde hasar oluşması, su girmesi sonucu oluşan, Müşteriden kaynak', oluşan diğer tüm hasarlardan Müşteri sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

14)         Müşteri araçta hiçbir değişiklik yapamaz, araca herhangi bir şekilde port bagaj, bisiklet taşıma askıları vb. aletleri takamaz. Müşteri, aracı teslim aldığı şekilde Şirkete teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

15)         Müşteri, kira bitiminde aracı teslim ederken, aracı kontrol ederek araç içerisindeki tüm özel eşyaların. almak ile yükümlü olup; Müşterinin araç içerisinde şahsi bir eşyasın 1 unuttuğu iddiası ndan, Şirket sorumlu tutulamaz.

16)         Müşteri veya bu sözleşme ile belirtilen ya da Şirketin yazılı onayı ile izin alınan ek şoför; aracı yasal olmayan işlerde kullanamaz, başka birisine araç kullanmayı öğretmek amacıyla kullanamaz, araç üzerinde hız denemesi yapamaz, yarışa katılmak için aracı kullanamaz, aracı Türkiye sınırları dışında kullanamaz, trafiğe kapalı alanlarda kullanamaz, aracı hareket eden veya etmeyen başka araçların çekilmesinde veya itilmesinde kullanamaz, mer'i mevzuata aykırılık teşkil eden eşya ve maddelerin taşınmasında kullanamaz, kanunlar ve trafik kuralları ile belirlenen yolcu sayısı üstünde yolcu taşınmasında, ticari amaçla kullanamaz.

17)         Müşteri işbu sözleşme ile kiraladığı araç üzerinde herhangi bir şekilde ilan reklam çalışması ile ilgili sticker vb, uygulamalar yapamaz. Aksi halde araçta meydana gelen zararları Şirkete ödeyeceğini Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder.

18)         Müşteri, işbu kira sözleşmesini başkasına devredemez, işbu sözleşme ile doğan yükümlülüklerini devredemez.

19)         Kiralanan aracı, Müşteri veya ilave şoför kullanıyorsa, kullanan kişi işleten sıfatını haiz olup; diğer araç ve 3. Kişilere herhangi sebeple verilen zararlardan, hukuki ve cezai her türlü sorumluluk Müşteriye ait olup; Müşteri Şirketin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, diğer araç ve 3. Kişilere verilen zarardan dolayı Şirketin bir bedel ödemek zorunda kalması halinde işbu bedeli derhal, nakden ve defaten ödemek zorundadır, aksi halde hakkında tüm yasal yollara başvurulacağı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretinin Müşteriye yükleneceğini Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder.

20)         Müşterinin uyması gereken kurallara uymaması, işbu sözleşme ile belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi, sözlü veya yazılı uyarılara uymaması, gerekli önlemleri almaması, tek taraflı kaza, çalınma vs. durumlarda polise haber vermemesi, çift taraflı kazalarda tutanak tutmaması, alkol testi yaptı rmaması ve durumu derhal Şirkete bildirmemesi halinde araçta meydana gelecek tüm zararlardan Müşterinin sorumlu olduğunu, oluşan zararların nakden ve defaten ödemeyi Müşteri şimdiden gayrikabil rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21)         İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere Müşteri tarafından uyulmaması sebebiyle oluşacak zararlar, işbu sözleşme gereği Müşterinin ödemesi gereken tüm bedeller, Müşterinin bilgilerini vermiş olduğu kredi kadından, Şirket tarafından tahsil edilebileceğini Müşteri, kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirketin tahsil etmesi gereken tüm bedelleri Müşterinin bildirdiği kredi kartından tahsil edeceği gibi, dilerse Müşteriden nakden ve defaten ödemesini talep edebileceğini, Şirket; Müşteriye ait kredi kadından hiçbir ihtar veya bildirime gerek kalmaksızın tahsil edeceğini, Şirketin talep etmesi halinde, Müşteri derhal nakden ve defaten işbu sözleşme gereği ödemesi gereken bedelleri ödeyeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

D)      Ücret, Ödeme Şekli

Müşteri tarafından kiralanan araç, teslim formunda belirtilen ücret ile kiralanmış olup; işbu ücret kredi kartı veya nakit olarak Şirkete ödenir. Kiralama başlangıcında kiralamanın yaklaşık tutarı ve muafiyet bedeline karşılık ön provizyonu Müşterinin kredi kartından bloke edilir. Müşteri, ön provizyon ile yapılan kira bedeli, hasar, zarar bedeli ve işbu sözleşmede belirtilen Müşterinin ödemekle yükümlü olduğu tüm bedellerin tahsilatlarına itiraz etmeyeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, ödemeleri kredi kartı ile yapacaktır. Müşteri, kira bedelinin ve sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren bedellerin muaccel olacağını ve fatura tarihinden itibaren TCMB avans faiz oranının iki katı tutarınca temerrüt faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

E)     Müşteri Tarafından Ödenecek Ücretler

1)       Yakıt ücreti Müşteri tarafından ödenmek zorundadır. (Müşteri yakıtı aracın teslim fişi ile belirtilen yakıt seviyesinde Şirkete teslim etmek zorundadır.) Müşteri yakıt seviyesini aracı aldığı seviyenin altında getirmesi durumunda, eksik kalan yakıt bedelini ve %25 oranında hizmet bedelini Şirkete ödeyeceğini. fazla getirmesi durumunda ise hiçbir hak talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2)       Aracın tüm yakıt otopark HGS OGS ve otoyol köprü vs geçiş giderleri ile trafik para cezaları faiz ve fer'leri müşteri tarafından ödenecektir. Kira süresi sona erse bile kira süresi içinde düzenlenen her türlü cezadan müşteri sorumludur. Ceza makbuzunun isim ve imza olmaksızın sadece plaka numarasını yazılması halinde dahi müşteri mevcut cezayı iskonto uygulanmamış hali ile ve var ise gecikme faizleri ile birlikte ödemeyi kabul eder. Müşteri OGS HGS köprü otoyol vs geçiş giderleri ve trafik para cezalarına şirket tarafından itiraz edilmesini talep edemez şirket tarafından itiraz edilmemesinden dolayı ceza tutarlarını ödemekten kaçınamaz ve bu konuda şirketden herhangi bir talepte bulunamaz ayrıca şirket otopark HGS OGS köprü otoyol geçiş ücreti trafik cezaları ve faiz ve ferilerine kira süresinin sonunu beklemek sizin ve herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın kiracının kredi kartından ve veya teminatından mahsup ederek tahsil etmeye yetkilidir.

3)       Bir kurum tarafından talep edilen ceza ya da ücretler Müşterinin ödeme yükümlülüğündedir. Bir kurum ya da resmi makamlar tarafından Müşterinin bilgilerinin istenmesi durumunda Şirket işbu bilgileri talep eden kurum veiveya merciye bildirme hakkına sahiptir.

4)       Kullanıcı hatasından kaynaklı aracın tamir edilmesi için beklenen süre, aracın çalınması halinde aracın bedelinin ödenmesini bekleme süresi ve benzer sebeplerden kaynaklı diğer tüm bedelleri Müşteri ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5)       Müşterinin kusurlu olduğu durumlarda hasar onarım bedelleri, aracın çalınması durumunda araç bedelini Müşteri ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6)       Müşteri aracı Şirketin adresinden teslim alıp kira bitiminde aynı adreste Şirkete teslim etmek zorundadır. Aksi taktirde aracı teslim etmek ve teslim almak için oluşacak masrafları Müşteri ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7)       Müşterinin işbu sözleşme ile ödemekle yükümlü olduğu tüm bedeller zamanında ödenmez ise işbu bedellere aylık %5 faiz uygulanır. Müşterinin işbu sözleşme ile ödemekle yükümlü olduğu bedellerin KDV, diğer vergilerini ve ayrıca işbu kira sözleşmesinin damga vergisini Müşteri ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8)       Araç müşterinin sorumluluğunda iken meydana gelen durumlardan ötürü Ruhsat, Plaka zayii ve anahtar kaybından dolayı yeni ruhsat, plaka ve anahtar çıkartmak için gerekecek yenileme masraflarını Şirket; Müşteriye ait kredi kartından hiçbir ihtar ya da bildirime gerek kalmaksızın tahsil edeceğini, Şirketin talep etmesi halinde, Müşteri derhal, nakden ve defaten işbu sözleşme gereği masrafları karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9)       Aracın kaza sonrası polis veya özel çekici tarafından çekilmesinden dolayı talep edilen çekme bedellerini Müşteri ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Müşteri işbu sözleşmenin teslim formunda belirtilen kaza başına sigorta muafiyet tutarın 1 ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

10)   Aracın çalınması halinde, aracın çalındığı günden bulunduğu güne kadar veya bulunmaması halinde sigortanın (Müşterinin özel olarak aracı sigortalı olarak talep etmesi gerekmektedir) araç bedelini Şirkete ödeyene kadar geçen sürede aracın kira bedelini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

F) Sözleşmenin Süresi

1)                   Sözleşmede (teslim formunda) belirtilen dönüş tarihinde, Müşteri aracı Şirkete teslim etmek zorundadır. Müşteri, sözleşmenin süresinden önce aracı Şirkete teslim etmek istese dahi, sözleşme süresi ile belirlenen ücreti Şirkete ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2)                   Müşteri işbu sözleşme ile belirlenen esaslara uymaması ve/veya aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi halinde Şirket işbu sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

a)         Müşteri işbu sözleşmenin "D" maddesinde belirtilen ödeme şekli ile ödemeyi ödeme gününde yapmaması halinde Şirket sözleşmeyi hiçbir ihtara gerek kalmadan tek taraflı feshedebilir. Bu durumda Müşteri aracı derhal teslim etmek zorunda olduğu gibi ayrıca Şirket aracı haber vermeksizin geri alabileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, Müşteri hakkında tüm yasal yollara başvurma, savcılığa suç duyurusunda bulunma ve ilgili mercilere şikayette bulunma hakkına haizdir.

b)         Müşterinin borçlarından dolayı hakkında icra takibi yapıldığının öğrenilmesi halinde Şirket işbu sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Bu durumda Müşteri aracı derhal teslim etmek zorunda, ayrıca Şirket, Müşteri hakkında tüm yasal yollara başvurma, savcılığa suç duyurusunda bulunma ve ilgili mercilere şikayette bulunma hakkına haizdir.

c)          Müşteri bir şirket ise; Müşterinin tasfiye haline girmesi, şirkete kayyum atanması, Müşterinin borçlarından dolayı malları haczedilmiş veya borçlarından dolayı hakkında icra takibi başlatılmış ise Şirket işbu sözleşmeyi tek taraflı fesheder. Bu durumda Müşteri aracı derhal teslim etmek zorundadır. Aksi halde Şirket, Müşteri hakkında tüm yasal yollara başvurma, savcılığa suç duyurusunda bulunma ve ilgili mercilere şikayette bulunma hakkına haizdir.

d)         İşbu sözleşmede belirtilen kira süresi bitiminde (teslim formunda belirtilen dönüş tarihi) ve/veya taraflardan birinin işbu sözleşmeyi her hangi bir sebeple ya da sebep göstermeksizin tek taraflı feshetmesi halinde, Müşteri, aracı Şirkete derhal teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, Müşterinin aracı hukuka aykırı olarak elinde bulundurduğu, bu hususun suç teşkil ettiğini, aracın kira süresi dışında ve/veya Müşteri dışında başka birinin kullanması ve/veya yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini bildiğini; Müşteriye hiçbir bildirim yapılmaksızın aracın Şirket tarafından geri alınabileceğini, ayrıca teslim edilmesi gereken günden itibaren aracın teslim edilmediği her gün için, günlük 200,-

USD (ikiyüzamerikandoları) bedeli cezai şart olarak Şirkete ödemeyi, Müşteri şimdiden gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

G)    Sözleşmenin Feshi ve Cezai Şartlar

1)               Müşteri işbu sözleşme ile belirlenen koşul ve şartlarda kiraladığı aracın sözleşmesinin imzalanmasından sonra kiralama süresi içerisinde işbu sözleşmeyi feshetmek istemesi halinde, sözleşme ile belirlenen kiralama bedelinin tamamını ödeyeceğini, araç Müşterinin sorumluluğunda iken meydana gelen tüm olaylarla ilgili Müşterinin sorumluluğunun devam ettiğini ve kiralama bedelini Şirkete ödemiş olması halinde ise iadesini talep edemeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

 2)     Müşteri kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir vs talebinde bulunulması halinde şirketin teminat göstermesine gerek olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.

H)    Tarafların Tebligat Adresi

İşbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan teslim formunda belirtilen adresleri bu adresler olup, bu adreslere yapılan tebligatlar tebliğ edilmiş sayılacaktır. Tarafların adres değişikliği yapması halinde yeni adreslerini diğer tarafa yazılı olarak bildirmesi halinde bildirilen tarihten itibaren adres değişikliği yapan tarafın bildirdiği yeni adresi tebligat adresi olup; bildirilen adrese yapılacak tebligatlar tebliğ edilmiş sayılacaktır.

İ)     Yetkili Mahal Mahkemesi ve Uygulanacak Hukuk

İşbu sözleşme kapsamında taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkili olup; Türk Hukuku uygulanır.


Whatsapp Telefon