KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Turibo Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak güvenliğinize önem veriyoruz. Bu doğrultuda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlükleri ile kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki veri işleme faaliyetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Şirketimiz nezdindeki kişisel verilerinizin; aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle sistemlerimize kaydedilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, yasal sınırlar dahilinde aktarılması, sınıflandırılması, güncellenmesi söz konusu olabilecek ve kişisel verileriniz KVKK’da sayılan şartlara uygun olarak işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Bu doğrultuda Turibo Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi veri sorumlusu sıfatıyla KVKK kapsamında kişisel verilerinizi işlemektedir.

Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz?

İhtiyaç duyduğumuz bilgiler kiralama sürecinin niteliğine, hasar durumuna, müşteri sadakat programlarının kullanımına, faydalanılan kampanyalara, talep edilen hizmetlere bağlı olarak değişebilmektedir. Bu bilgileri genel olarak kategoriler altında aşağıda bulabilirsiniz:

 • Kimlik (Ad-soyad, imza, T.C kimlik numarası, doğum tarihi, ehliyet, kimlik, pasaport fotokopileri vb. bilgiler)
 • İletişim (Telefon, e-posta adresi, adres vb. bilgiler)
 • Müşteri İşlem Bilgisi (Araç teslim formu, kira sözleşmesi, kiralama işlemine ilişkin detay bilgiler (yakıt, tarih, HGS/OGS kullanımı vb. bilgiler), poliçe bilgileri, ikame araç formu, firmamızdaki geçmiş kiralama bilgileri, asistans hizmetlerine ilişkin bilgiler, kampanya yürütülen firmaların uçuş bilgileri vb. bilgiler)
 • Finans (Kredi kartı bilgileri, ödeme bilgileri, Findeks bilgisi)
 • Fiziksel Mekan Güvenliği (Ofislerimizde alınan kamera kayıtları)
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Çağrı merkezi kayıtları)
 • Özlük (müşteri sadakat programları ve kampanyalar kapsamında meslek, unvan, işyeri vb. bilgiler)
 • İşlem Güvenliği Bilgisi (İnternet sitesi veya mobil uygulama kullanımı için oluşturulan kullanıcı adı ve parola bilgileri)
 • Pazarlama (Anket, çerez kayıtları, kiralama geçmişi, kampanya ve tekliflere ilişkin tercihler vb. bilgiler)
 • Hukuki İşlem, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri (Trafik cezaları, cezai soruşturma süreçlerine ilişkin bilgiler, adli makamlarca yapılan yazışmalar, tutanaklar)
 • Araç (Kaza, hasar vb. durumlarında hasarlı araç bilgileri, kazaya karışan diğer araç bilgileri, plaka bilgisi, araç kullanımına ilişkin diğer bilgiler)
 • Hasar (Hasar bilgileri, kaza tespit tutanağı, hasar fotoğrafları, ekspertiz raporu)
 • Sağlık (Kaza durumlarında alkol raporu, sağlık raporları vb. kişisel sağlık durumuna ilişkin bilgiler, engellilik bilgileri)

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen ilkelere uygun olarak aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

a) Kiralama teklif, rezervasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi, ödeme işlemlerinin yapılması, teslim-iade işlemlerinin yapılması, hasar ve rücu süreçleri başta olmak üzere satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, kimlik teyidinin yapılması, sigorta işlemlerinin yürütülmesi, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi ve kiralama kapsamında müşteriye gerekli bilgilendirmelerin yapılması, müşteri hesabınızın oluşturulması ve kullanılması.

b) Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, mevzuat çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımının yapılması, internet erişim kayıtlarının yönetimi ve veri güvenliğinin sağlanması.

c) Çağrı merkezi sürecinde ses kaydı alınması, müşterilerden findeks bilgis talep edilmesi, ödeme gücünün tespiti ve finansal özgeçmiş sorgulamasının yapılması, suiistimalin önlenmesi ve araç koruma hizmetlerinin sağlanması, risk yönetiminin planlanması ve icrası, şirket faaliyetleri kapsamında gerekli denetim ve kontrol süreçlerinin yürütülmesi ile raporlama ve incelemelerin yapılması, internet sitesinin işlevsel hale getirilmesi.

d) Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak pazarlama faaliyetleri kapsamında iletişime geçilmesi, ticari elektronik ileti gönderimi, kişiselleştirilmiş tekliflerin sunulması, analiz, anket ve memnuniyet çalışmalarının yapılması, ürün ve/veya hizmetlere bağlılık süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, çerez faaliyetleri kapsamında ilgi müşterilere özel pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, şirketimize ait özel müşteri kartı aktarım süreçlerinin yürütülmesi.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılabilir?

Kişisel verileriniz ticari hayatın gereklilikleri kapsamında aktarım amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak; satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi, ödeme gücünün tespiti ve ödeme işlemlerinin yapılması, hasar ve rücu süreçlerinin yürütülmesi, sigorta işlemlerinin yürütülmesi, suiistimalin önlenmesi, asistans hizmeti süreçlerinin yürütülmesi,  ticari ileti gönderimi ve müşteri memnuniyet araştırmaları için destek hizmet alınması, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve mevzuat çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımının yapılması amaçlarıyla yalnızca hizmetin gerektirdiği ölçüde KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları kapsamında aşağıdaki kişi/kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 • Kiralama faaliyeti çerçevesinde iş ortağımız olan bayiler, servis ve otoparklar
 • Çekici hizmeti de dâhil olmak üzere asistans hizmeti aldığımız firmalar
 • Kurumsal müşteriler söz konusu olduğunda çalışılan şirketler
 • Eksperler ve sigorta şirketleri
 • Bankalar ve finansman şirketleri
 • Hukuki, finansal, vergisel ve operasyonel konularda danışmanlık aldığımız kuruluşlar
 • Destek aldığımız ajans ve pazarlama faaliyeti yürüten şirketler
 • Kurye ve sair taşıma şirketleri
 • Çeşitli konularda hizmet aldığımız iş ortakları ve tedarikçiler
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel verileriniz Şirketimizce; internet sitesi, mobil uygulamalar, e-posta, çağrı merkezi, şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, grup şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla doğrudan siz müşterimizden veya bu kuruluşlar aracılığıyla yazılı/sözlü şekilde otomatik olmayan yollarla ya da elektronik mecralardan otomatik yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizi işlemin niteliğine göre KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde sayılan hukuki sebepler çerçevesinde kullanıyoruz. “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?” kısmında belirtilen işleme amaçları ile bağlantılı olarak kişisel verileriniz;

 • (a) maddesinde belirtilen amaçlar için "kiralama sözleşmesinin kurulmasıyla ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle gerekli olması"; hasar süreçlerinde sağlık verilerinin işlenmesi halinde "ilgili kişinin açık rızasının olması",
 • (b) maddesinde belirtilen amaçlar için "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" ve "kanunlarda açıkça öngörülmesi",
 • (c) maddesinde belirtilen amaçlar için "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması",
 • (d) maddesinde belirtilen amaçlar için "ilgili kişinin açık rızasının olması"

hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak bize iletebilirsiniz:

1.  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6.  Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7.  Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi kapsamındaki işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8.  İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9.  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimizin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklama yükümlülüğü olabildiğinden; kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz ve yasal düzenlemeler ile belirlenen bir sürenin olması halinde Şirketimiz tarafından bu talebiniz yasal sürenin sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından hukuken zorunlu olan durumlar dışında işlenmeyecektir.

Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, info@turibo.com.tr veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde düzenlenen şartlara uygun olarak farklı yöntemler aracılığıyla bize her zaman iletebilirsiniz. Ayrıca başvuruya ilişkin daha detaylı bilgileri ve iletişim adreslerini formda bulabilirsiniz.

Şirket politikaları ve faaliyetlerindeki değişiklikler sebebiyle belli aralıklarla bu metinde güncelleme yapılması söz konusu olabilecektir. Metnin en güncel haline ulaşmak için düzenli aralıklarla sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

                                               Turibo Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi


Whatsapp Telefon